Strona główna
niedziela, 28 maja 2023 r.
imieniny obchodzą: Augustyna, Inga

Zapytanie

Jeżeli mają Państwo pytania prosimy o wypełnienie formularza zapytaniowego.

2017

Strona główna » KONKURSY OFERT » 2017

wielkość tekstu:A | A | A

Ogrodzieniec, 23.06.2017 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

BEZ STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

Przedsiębiorstwo Komunalne Ogrodzieniec Sp. z o.o.

Ul. Kościuszki 69, 42-440 Ogrodzieniec

DZIAŁAJĄC W IMIENIU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

OGŁASZA KONKURS OFERT

na wykonanie usługi:

Wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz audytu remontowego dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Słowackiego 9 w Ogrodzieńcu w następującym zakresie:

 

1.       Wymiana drewnianej konstrukcji więźby dachowej,

2.       Wymiana pokrycia dachowego na blacho-dachówkę,

3.       Przemurowanie głowic kominowych ponad dachem cegłą klinkierową pełną,

4.       Wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,

5.       Wykonanie ław kominiarskich zapewniających swobodną komunikację na dachu,

6.       Wykonanie instalacji odgromowej,

7.       Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku,

8.       Wymiana stolarki okiennej w piwnicach i na klatkach schodowych,

9.       Wykonanie utwardzenia terenu przy budynku,

10.   Montaż podnośnika platformowego pionowego dla osoby niepełnosprawnej (tylko w projekcie budowlanym).

 

Opracowanie dokumentacji obejmuje:

 

1. Projekt budowlany – 4 egz.

2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 4 egz.

3. Plan BIOZ (jeżeli dotyczy) – 4 egz.

4. Przedmiar robót – 1 egz.

5. Kosztorys Inwestorski – 1 egz.

6. Audyt remontowy – 2 egz.

7. Wykonanie powyższej dokumentacji w wersji elektronicznej.  

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich uzgodnień, decyzji itp. niezbędnych do sporządzenia dokumentacji.

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym przyjętych rozwiązań technicznych dla stworzenia dokumentacji projektowej.

Informacji w sprawie zamówienia udziela Pani Agnieszka Dzienniak  – Administrator budynku w godzinach urzędowania (tj. od godz. 7:00 do godz. 15:00) w dni robocze.

Termin wykonania zamówienia (sporządzenia dokumentacji):  21.08.2017 r.

Termin składania ofert upływa w dniu 14.07.2017 r. o godz. 14:30

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego; Przedsiębiorstwo Komunalne Ogrodzieniec  Sp. z o.o. ul. Kościuszki 69, 42-440 Ogrodzieniec w sekretariacie.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:

KONKURS OFERT - Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz audytu remontowego dla budynku mieszkalnego przy ul. Słowackiego 9 w Ogrodzieńcu.

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

Oferowana cena winna zawierać wszystkie składniki cenotwórcze.

Otwarcie ofert odbędzie się bez udziału Wykonawców.

Wszystkie oferty otrzymane po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi Wykonawcami.

Zamawiający zastrzega sobie swobodę wyboru Wykonawcy i z tego tytułu Wykonawcom nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

Ostatecznego wyboru Wykonawcy dokona Zamawiający.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny.

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych i co się z tym wiąże przepisów dotyczących protestów, skarg i odwołań.

Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalnego Ogrodzieniec Sp. z o. o. oraz na stronie internetowej www.pk.ogrodzieniec.pl

 

FORMULARZ OFERTOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1

OŚWIADCZENIE - ZAŁĄCZNIK NR 2

 

 .............................................................................................................................................................................................................

 

Ogrodzieniec, 19.07.2017 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 

Informujemy, że na ogłoszenie o konkursie ofert na wykonanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej oraz audytu remontowego dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Słowackiego 9 w Ogrodzieńcu wpłynęły dwie oferty. Deklarowane wartości wykonania zamówienia przekroczyły kwotę jaką Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości zamierza przeznaczyć na realizację zlecenia. Postępowanie zostaje zakończone bez wyłonienia Wykonawcy.

 


 


Strona główna Drukuj dokument

Ciekawostki

Zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami mieszkaniowymi zajmujemy się od roku 2006.

dalej
Ilość zdjęć: 91
dalej
Fabryka Ogrodzieniec Sp. z o.o.