Strona główna
piątek, 27 stycznia 2023 r.
imieniny obchodzą: Anieli, Jerzego

Zapytanie

Jeżeli mają Państwo pytania prosimy o wypełnienie formularza zapytaniowego.

Remont dachu z ociepleniem budynku wielorodzinnego 20.01.2020

Strona główna » KONKURSY OFERT » 2020 » Remont dachu z ociepleniem budynku wielorodzinnego 20.01.2020

wielkość tekstu:A | A | A

 

Ogrodzieniec, dnia 20.01.2020 r.

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT BEZ STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

  

Przedsiębiorstwo Komunalne Ogrodzieniec Sp. z o.o.
Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec

DZIAŁAJĄC W IMIENIU I NA RZECZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ OGŁASZA KONKURS OFERT NA WYKONANIE ROBÓT:

 

Remont dachu wraz z ociepleniem budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Słowackiego 4 w Ogrodzieńcu zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną i audytem remontowym budynku.

 

1. Opis stanu istniejącego:

Budynek wielorodzinny położony w Ogrodzieńcu przy ul. Słowackiego 4 wolnostojący, piętrowy, podpiwniczony z częściowo użytkowym strychem, dwie klatki schodowe. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, od zewnątrz miejscowo cegła pełna, od wewnątrz cegła pełna lub kamień wapienny. Strop żelbetowy. Stolarka okienna w lokalach wymieniona – PCV. Stolarka okienna w piwnicach drewniana. Drzwi wejściowe drewniane. Dach drewniany pokryty płytami falistymi cementowo-celulozowymi.

2. Zakres robót obejmuje:

Część I: remont dachu wraz z przebudową kominów:

 • wygrodzenie terenu (wyznaczenie stref niebezpiecznych),
 • wykonanie zadaszeń zabezpieczających nad wejściami do klatek schodowych,
 • wykonanie wieńca żelbetowego,
 • wymiana drewnianej konstrukcji więźby dachowej,
 • wymiana pokrycia dachowego na blacho-dachówkę,
 • przemurowanie siedmiu głowic kominowych ponad dachem cegłą pełną,
 • ocieplenie trzynastu głowic kominowych ponad dachem wełną mineralną niepalną wraz z położeniem tynku akrylowego,
 • wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,
 • wykonanie ław i stopni kominiarskich,
 • osadzenie okien w połaci dachowej i włazu dachowego,
 • montaż płotków śniegowych,
 • wykonanie instalacji odgromowej,
 • wymiana wywiewek kanalizacyjnych,
 • ułożenie podsufitki – „siding”,
 • uprzątnięcie terenu po zakończeniu robót budowlanych,
 • wywóz i utylizacja odpadów.

Część II: termomodernizacja budynku:

 • wygrodzenie terenu (wyznaczenie stref niebezpiecznych),
 • wykonanie zadaszeń zabezpieczających nad wejściami do klatek schodowych,
 • ocieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem o grubości 14 cm, λ = 0,038,
 • wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku akrylowego, cokół wokół budynku z tynku mozaikowego,
 • montaż podokienników stalowych,
 • wykonanie nawiewników pod oknami kuchennymi – 16 szt. ,
 • wymiana stolarki okiennej klatek schodowych na PCV – 2 szt., kolor złoty dąb,
 • wymiana stolarki okiennej pomieszczeń piwnicznych na PCV – 4 szt., kolor złoty dąb,
 • wymiana okienek piwnicznych na klapy metalowe – 16 szt., kolor ciemny brąz,
 • wymiana drzwi wejściowych do budynku – 2 szt., aluminium ciepłe, w części przeszklone,
 • montaż daszków wejściowych nad drzwi zewnętrzne – 2 szt., z poliwęglanu,
 • wykonanie opaski wokół budynku wraz ze stopniami do klatek schodowych z kostki brukowej,
 • uprzątnięcie terenu po zakończeniu robót budowlanych,
 • wywóz i utylizacja odpadów.

Kolorystyka budynku – odcienie beżu z poziomymi szarymi paskami, mozaika w kolorze ciemnego brązu.

Roboty remontowe i ociepleniowe w projekcie zostały przedstawione na przykładzie produktów (systemów) wybranych producentów. Dopuszcza się stosowanie produktów (systemów) innych producentów o parametrach technicznych porównywalnych bądź lepszych.

3. W wycenie prac należy również ująć:

 • koszt odbioru kominiarskiego (Wykonawca do rozliczenia końcowego dołącza protokół kominiarski),
 • koszt odbioru instalacji odgromowej (Wykonawca do rozliczenia końcowego dołącza protokół z odbioru).

Osoby do powyższych odbiorów posiadające wymagane uprawnienia wskaże Zamawiający.

4. Zamawiający wymaga ze strony Wykonawcy kierownika budowy.

5. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych:

 • część I: remont dachu wraz z przebudową kominów,
 • część II: termomodernizacja budynku.

6. Zamawiający żąda wniesienia wadium:

 • część I: 4 000,00 zł,
 • część II: 4 000,00 zł,

na rachunek bankowy Zamawiającego:

PKO Bank Polski 92 1020 2498 0000 8402 0018 4424
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości w Ogrodzieńcu przy ul. Słowackiego 4
.

7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

8. Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa, będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, najpóźniej dzień przed przekazaniem terenu budowy, w wysokości 15% ceny całkowitej brutto podanej w umowie. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

 • pieniądzu, na rachunek bankowy Zamawiającego:

PKO Bank Polski 92 1020 2498 0000 8402 0018 4424
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości w Ogrodzieńcu przy ul. Słowackiego 4
,

 • gwarancji bankowych,
 • gwarancji ubezpieczeniowych.

Jeżeli zabezpieczenie będzie wnoszone w formie gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych, wówczas Wykonawca składa Zamawiającemu oryginał dokumentu wystawiony na rzecz Zamawiającego. Dokument ten musi zawierać w swojej treści zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnej i bezwarunkowej wypłaty należności, do których zobowiązany jest z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu przez Wykonawcę na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od daty wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosić będzie 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

9. Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa, będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu ubezpieczenia od prowadzenia działalności gospodarczej.

10. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy w dniu odbioru końcowego robót wniesienia gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy.

11. Termin realizacji zamówienia: II półrocze 2020 r. po uzyskaniu kredytu przez Wspólnotę Mieszkaniową.

12. Informacji w sprawie zamówienia udziela Pani Agnieszka Dzienniak tel.: 607574199 w dni robocze w godz. od 7:00 do 15:00.

13. Termin składania ofert upływa dnia 04.02.2020 r. o godz. 14:00.

14. Zamkniętą kopertę z ofertą należy złożyć w biurze Zamawiającego, tj. Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec, pokój nr 11 (parter).

15. Koperta powinna być oznaczona:

KONKURS OFERT. Remont dachu wraz z ociepleniem budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Słowackiego 4 w Ogrodzieńcu.

16. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

 • formularz oferty – załącznik nr 1,
 • oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 2,
 • szczegółowy kosztorys ofertowy.

17. Oferowana cena winna zawierać wszystkie składniki cenotwórcze.

18. Otwarcie ofert odbędzie się bez udziału Wykonawców.

19. Protokół ze złożonych ofert zostanie umieszczony na stronie internetowej www.pk.ogrodzieniec.pl

20. Wszystkie oferty otrzymane po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

21. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi Wykonawcami.

22. Zamawiający zastrzega sobie swobodę wyboru Wykonawcy i z tego tytułu Wykonawcom nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

23. Ostatecznego wyboru Wykonawcy dokona Zamawiający.

24. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny.

25. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i co się z tym wiąże – przepisów dotyczących protestów, skarg i odwołań.

UWAGA! Wykonawca przed złożeniem oferty winien dokonać wizji na obiekcie we własnym zakresie. Przedmiar robót jest tylko i wyłącznie poglądowy.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Formularz ofertowy - Załącznik nr 1

Oświadczenie Wykonawcy - Załącznik nr 2

Audyt remontowy

Projekt

Przedmiar robót

Przedmiar robót część I
Przedmiar robót część II
 

 

 .......................................................................................................................................................................

Ogrodzieniec, 17.02.2020 r.

 

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA


W związku z konkursem ofert, wpłynęło pięć ofert. Cztery oferty dotyczyły obu części zamówienia, jedna ofwerta dotyczyła wyłącznie części II (termomodernizacji budynku). Wybrano najniższą ofertę cenową, obejmującą całość zamówienia, którą złożyła firma TRANS-JUL-BUD Sp. z o.o. z Bliżyc. Postępowanie zostało zamknięte. Dziękujemy za złożenie ofert.

 

.......................................................................................................................................................................

PROTOKÓŁ

 

Strona główna Drukuj dokument

Ciekawostki

Obecnie zarządzamy szesnastoma budynkami wspólnot mieszkaniowych o łącznej powierzchni 11 309,99 m kw. znajdującymi się na ternie Gminy Ogrodzieniec.

dalej
Ilość zdjęć: 91
dalej
Fabryka Ogrodzieniec Sp. z o.o.