Strona główna
niedziela, 28 maja 2023 r.
imieniny obchodzą: Augustyna, Inga

Zapytanie

Jeżeli mają Państwo pytania prosimy o wypełnienie formularza zapytaniowego.

Ochrona danych osobowych

Strona główna » O FIRMIE » Ochrona danych osobowych

wielkość tekstu:A | A | A

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 

 

 

Informacja dla członków wspólnoty mieszkaniowej nt. przetwarzania danych osobowych

W związku z obowiązkiem informacyjnym określonym w art. 12 i 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, inaczej RODO) Przedsiębiorstwo Komunalne Ogrodzieniec Sp. z o.o. zaprasza Mieszkańców zarządzanych wspólnot mieszkaniowych do zapoznania się z klauzulą informacyjną

 

Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych członka wspólnoty mieszkaniowej jest dana wspólnota mieszkaniowa.

 2. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych

 3. Wszelkie sprawy, żądania, wnioski i pytania związane z ochroną danych osobowych należy kierować do Zarządu wspólnoty mieszkaniowej.

 4. Dane osobowe przetwarzane będą:

 1. W celu prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną w rozumieniu ustawy własności lokali na podstawie art. 6 ust.1 lit.c RODO, w tym w celach rachunkowych, ubezpieczeniowych, organizacji zebrań wspólnoty mieszkaniowej, podejmowania uchwał, a także w celu wypełnienia obowiązków wynikających z prawa budowlanego dotyczących prawidłowego utrzymania budynków, reprezentowania wspólnoty w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Dane w tych celach przetwarzane będą przez okres członkostwa we wspólnocie.

 2. W celu dochodzenia roszczeń związanych z opłatami należnymi od członka na rzecz wspólnoty na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu wspólnoty. Prawnie uzasadnionym interesem wspólnoty jest w tym przypadku konieczność zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń, co umożliwia prawidłową gospodarkę finansową wspólnoty. Dane będą przetwarzane w tym celu od dnia wymagalności roszczeń aż do upływu terminu przedawnienia (zazwyczaj, normalnym trybie, jest to okres 6 lat, bez uwzględnienia ewentualnego zawieszenia lub przerwania biegu przedawnienia).

 3. W celu prowadzenia prawidłowych rozliczeń podatkowych (np. podatek od nieruchomości, podatek dochodowy, ewentualnie podatek VAT i inne) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych.

 4. W szczególnych sytuacjach, wynikających m.in. z celów określonych w ustawie o dodatkach mieszkaniowych wspólnota może przetwarzać tzw. dane wrażliwe (ale tylko wyraźnie udostępnione przez członka wspólnoty) na podstawie art. 9. ust. 2 lit. b przez okres pozostawania członkiem wspólnoty mieszkaniowej.

 5. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, odbywa się przetwarzanie niektórych kategorii danych, jak numer telefonu lub adres email. Dane te są przetwarzane tylko w celach prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną (np. kontaktowanie się w sprawie awarii, przeglądów okresowych w lokalach, zebrań wspólnoty), a nie w celach marketingowych. Jest to realizacja prawnie uzasadnionego interesu wspólnoty. Dane będą przetwarzane w tym celu przez okres członkostwa we wspólnocie lub do wyrażenia sprzeciwu.

 1. Odbiorcami danych osobowych będą: pozostali członkowie wspólnoty mieszkaniowej, podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych, w szczególności zewnętrzny zarządca nieruchomości, podmioty wykonujące na rzecz wspólnoty usługi remontowe, sprzątające, przeglądy okresowe, przeglądy techniczne i podobne usługi, notariusze, kancelarie prawne, towarzystwa ubezpieczeniowe, organy i instytucje publiczne (w takim zakresie, w jakim nie występują o dane w związku konkretnym postępowaniem).

 2. Dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

 3. Członkom wspólnoty mieszkaniowej przysługuje prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 4. Członkom wspólnoty mieszkaniowej przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.

 5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora uniemożliwi prawidłowe zarządzanie nieruchomością, a także wykonywanie praw i obowiązków członka wspólnoty mieszkaniowej. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – podanie danych jest dobrowolne.

 6. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu, w tym zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

Strona główna Drukuj dokument

Ciekawostki

Obecnie zarządzamy szesnastoma budynkami wspólnot mieszkaniowych o łącznej powierzchni 11 309,99 m kw. znajdującymi się na ternie Gminy Ogrodzieniec.

dalej
Ilość zdjęć: 91
dalej
Fabryka Ogrodzieniec Sp. z o.o.