Strona główna
poniedziałek, 25 maja 2020 r.
imieniny obchodzą: Borys, Magda

Zapytanie

Jeżeli mają Państwo pytania prosimy o wypełnienie formularza zapytaniowego.

Konkurs ofert 14.03.2018

Strona główna » KONKURSY OFERT » 2018 » Konkurs ofert 14.03.2018

wielkość tekstu:A | A | A

Ogrodzieniec, dnia 14.03.2018 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
BEZ STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Przedsiębiorstwo Komunalne Ogrodzieniec Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 69, 42-440 Ogrodzieniec

DZIAŁAJĄC W IMIENIU I NA RZECZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ
OGŁASZA KONKURS OFERT
na wykonanie robót budowlanych:

 

Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Słowackiego 1 w Ogrodzieńcu

 

1. Zakres robot obejmuje:

- wygrodzenie terenu (wyznaczenie stref niebezpiecznych),

- wykonanie zadaszeń zabezpieczających nad wejściami do klatek schodowych,

- wymianę okien piwnicznych na klapy metalowe – 16 szt. – kolor ciemny brąz,

- wymianę stolarki okiennej w piwnicach na PCV – 4 szt. – kolor złoty dąb,

- docieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem o grubości 14 cm, λ 0,038 W/mK, metodą lekko mokrą z wyprawą z tynku akrylowego,

- docieplenie ścian zewnętrznych piwnic ponad poziomem terenu styrodurem o grubości 14 cm, λ 0,038 W/mK, metodą lekko mokrą – tynk mozaika,

- wykonanie podokienników stalowych,

- dostawę i montaż daszków wejściowych nad drzwi zewnętrzne – 2 szt.,

- wykonanie opaski wzdłuż elewacji południowo-wschodniej z kostki brukowej o szerokości 1 m wraz ze stopniami do klatek schodowych,

- uprzątnięcie terenu po zakończeniu robót budowlanych,

- wywóz gruzu.

Kolorystyka budynku – odcienie beżu z poziomymi granatowymi paskami, mozaika w kolorze ciemnego brązu.

2. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

3. Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa, będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej dzień przed przekazaniem terenu budowy w wysokości 15% ceny całkowitej brutto podanej w umowie. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu, na rachunek bankowy Zamawiającego:

  PKO BP 05 1020 2498 0000 8302 0018 4390,

- gwarancji bankowych,

- gwarancji ubezpieczeniowych.

Jeżeli zabezpieczenie będzie wnoszone w formie gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych - wówczas Wykonawca składa Zamawiającemu oryginał dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokument ten musi zawierać w swojej treści zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnej i bezwarunkowej wypłaty należności, do których zobowiązany jest z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu przez Wykonawcę na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od daty wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosić będzie 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

4. Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa, będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu ubezpieczenia od prowadzenia działalności gospodarczej.

5. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy w dniu odbioru końcowego robót wniesienia gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy.

6. Termin realizacji zamówienia: po uzyskaniu kredytu przez Wspólnotę Mieszkaniową – termin do uzgodnienia z Wykonawcą – przewiduje się VI-VII 2018 roku.

7. Informacji w sprawie zamówienia udziela Pani Agnieszka Dzienniak, tel.: (032)6733665 lub 607674199 w godzinach urzędowania (tj. w dni robocze od godz. 7:00 do godz. 15:00).

8. Zamkniętą kopertę z ofertą należy złożyć w biurze Zamawiającego, tj. ul. Kościuszki 69, 42-440 Ogrodzieniec.

9. Termin składania ofert upływa dnia 29.03.2018 r. o godz. 12:00.

10. Koperta powinna być oznaczona:

KONKURS OFERT. Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Słowackiego 1 w Ogrodzieńcu.

11. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

- formularz oferty - załącznik nr 1,

- oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 2,

- szczegółowy kosztorys ofertowy.

12. Oferowana cena winna zawierać wszystkie składniki cenotwórcze.

13. Otwarcie ofert odbędzie się bez udziału Wykonawców.

14. Protokół ze złożonych ofert zostanie umieszczony na stronie internetowej.

15. Informacje telefoniczne w sprawie złożonych ofert nie będą udzielane.

16. Wszystkie oferty otrzymane po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

17. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi Wykonawcami.

18. Zamawiający zastrzega sobie swobodę wyboru Wykonawcy i z tego tytułu Wykonawcom nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

19. Ostatecznego wyboru Wykonawcy dokona Zamawiający.

20. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny.

21. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i - co się z tym wiąże - przepisów dotyczących protestów, skarg i odwołań.


Przedmiar robót

Formularz oferty

Oświadczenie Wykonawcy

 PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

Strona główna Drukuj dokument

Ciekawostki

Przedsiębiorstwo Komunalne Ogrodzieniec Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie utrzymania porządku i zieleni, zarówno dla osób fizycznych, jak i firm.

dalej
Ilość zdjęć: 91
dalej
Przedsiębiorstwo Komunalne Ogrodzieniec Sp. z o.o.