Strona główna
czwartek, 28 maja 2020 r.
imieniny obchodzą: Augustyna, Inga

Zapytanie

Jeżeli mają Państwo pytania prosimy o wypełnienie formularza zapytaniowego.

Dokumentacja projektowa 20.07.2019

Strona główna » KONKURSY OFERT » 2019 » Dokumentacja projektowa 20.07.2019

wielkość tekstu:A | A | A

 

Ogrodzieniec, dnia 20.07.2019 roku

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

BEZ STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

 

Przedsiębiorstwo Komunalne Ogrodzieniec Sp. z o.o.
Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec

DZIAŁAJĄC W IMIENIU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ
OGŁASZA KONKURS OFERT NA:

 

Wykonanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej oraz audytu remontowego dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Słowackiego 4 w Ogrodzieńcu w następującym zakresie:

 

 • Wymiana drewnianej konstrukcji więźby dachowej,
 • Wymiana pokrycia dachowego na blacho-dachówkę,
 • Przemurowanie siedmiu głowic kominowych ponad dachem cegłą klinkierową pełną,
 • Wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,
 • Wykonanie ław kominiarskich,
 • Wykonanie instalacji odgromowej,
 • Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku,
 • Wymiana stolarki okiennej w częściach wspólnych budynku (piwnice, klatki schodowe),
 • Wymiana drzwi wejściowych do budynku,
 • Wykonanie opaski wokół budynku. 

 

Opracowanie dokumentacji obejmuje:

 

 • Projekt budowlany – 4 egz.
 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (jeżeli dotyczy) – 4 egz.
 • Plan BIOZ (jeżeli dotyczy) – 4 egz.
 • Przedmiar robót – 1 egz.
 • Kosztorys inwestorski – 1 egz.
 • Audyt remontowy – 2 egz.

  Wykonanie powyższej dokumentacji w wersji elektronicznej.

 

 1. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich uzgodnień, decyzji itp. niezbędnych do sporządzenia dokumentacji.
 2. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym przyjętych rozwiązań technicznych dla stworzenia dokumentacji projektowej.
 3. Informacji w sprawie zamówienia udziela telefonicznie Pani Agnieszka Dzienniak – Administrator budynku w godzinach od 7:00 do 15:00 w dni robocze, tel.: 607574199.
 4. Termin wykonania zamówienia (sporządzenia dokumentacji): 30.11.2019 r.
 5. Termin składania ofert upływa w dniu 09.08.2019 r. o godz. 14:00.
 6. Wszystkie oferty otrzymane po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
 7. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Komunalne Ogrodzieniec Sp. z o.o. Plac Wolności 25, 42-440 Ogrodzieniec, pokój nr 11 (parter).
 8. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:
  KONKURS OFERT: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz audytu remontowego dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Słowackiego 4 w Ogrodzieńcu.
 9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.
 10. Oferowana cena winna zawierać wszystkie składniki cenotwórcze.
 11. Otwarcie ofert odbędzie się bez udziału Wykonawców.
 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi Wykonawcami.
 13. Zamawiający zastrzega sobie swobodę wyboru Wykonawcy i z tego tytułu Wykonawcom nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
 14. Ostatecznego wyboru Wykonawcy dokona Zamawiający.
 15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny.
 16. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i co się z tym wiąże, przepisów dotyczących protestów, skarg i odwołań.
 17. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej www.pk.ogrodzieniec.pl

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

FORMULARZ OFERTOWY

OŚWIADCZENIE OFERENTA

 

 

 ............................................................................................................... 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 

Informujemy, że na ogłoszenie o konkursie ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz audytu remontowego dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Słowackiego 4 w Ogrodzieńcu wpłynęły cztery oferty. Postępowanie zostało zamknięte. Wybrano firmę Biuro Obsługi Budownictwa Adam Głąb.

 

 

Strona główna Drukuj dokument

Ciekawostki

Przedsiębiorstwo Komunalne Ogrodzieniec Sp. z o.o. od roku 2006 zajmuje się zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami mieszkaniowymi.

dalej
Ilość zdjęć: 91
dalej
Przedsiębiorstwo Komunalne Ogrodzieniec Sp. z o.o.