Strona główna
poniedziałek, 16 lipca 2018 r.
imieniny obchodzą: Eustachy, Marika

Zapytanie

Jeżeli mają Państwo pytania prosimy o wypełnienie formularza zapytaniowego.

II KONKURS OFERT NA DOKUMENTACJĘ TECHNICZNĄ

Strona główna » Aktualności » II KONKURS OFERT NA DOKUMENTACJĘ TECHNICZNĄ

wielkość tekstu:A | A | A

Ogrodzieniec, 25.07.2017 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

BEZ STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

  

  

Przedsiębiorstwo Komunalne Ogrodzieniec Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 69, 42-440 Ogrodzieniec

DZIAŁAJĄC W IMIENIU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

OGŁASZA KONKURS OFERT

na wykonanie usługi:

Wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz audytu remontowego dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Słowackiego 9 w Ogrodzieńcu w następującym zakresie:

1. Wymiana drewnianej konstrukcji więźby dachowej,

2. Wymiana pokrycia dachowego na blacho-dachówkę,

3. Przemurowanie głowic kominowych ponad dachem cegłą klinkierową pełną,

4. Wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,

5. Wykonanie ław kominiarskich zapewniających swobodną komunikację na dachu,

6. Wykonanie instalacji odgromowej,

7. Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku,

8. Wymiana stolarki okiennej w piwnicach i na klatkach schodowych,

9. Wykonanie utwardzenia terenu przy budynku.

Opracowanie dokumentacji obejmuje: 

  1. Projekt budowlany – 4 egz.

  2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 4 egz.

  3. Plan BIOZ (jeżeli dotyczy) – 4 egz.

  4. Przedmiar robót – 1 egz.

  5. Kosztorys Inwestorski – 1 egz.

  6. Audyt remontowy – 2 egz.

  7. Wykonanie powyższej dokumentacji w wersji elektronicznej.  

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich uzgodnień, decyzji itp. niezbędnych do sporządzenia dokumentacji.

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym przyjętych rozwiązań technicznych dla stworzenia dokumentacji projektowej.

Informacji w sprawie zamówienia udziela Pani Agnieszka Dzienniak – Administrator budynku  w godzinach urzędowania (tj. od godz. 7:00 do godz. 15:00) w dni robocze.

Termin wykonania zamówienia (sporządzenia dokumentacji):  31.10.2017 r.

Termin składania ofert upływa w dniu 25.08.2017 r. do godz. 14:30

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego; Przedsiębiorstwo Komunalne Ogrodzieniec  Sp. z o.o. ul. Kościuszki 69, 42-440 Ogrodzieniec w sekretariacie.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem

KONKURS OFERT - Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz audytu remontowego dla budynku mieszkalnego przy ul. Słowackiego 9 w Ogrodzieńcu.

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

Oferowana cena winna zawierać wszystkie składniki cenotwórcze.

Otwarcie ofert odbędzie się bez udziału Wykonawców.

Wszystkie oferty otrzymane po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi Wykonawcami.

Zamawiający zastrzega sobie swobodę wyboru Wykonawcy i z tego tytułu Wykonawcom nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

Ostatecznego wyboru Wykonawcy dokona Zamawiający.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny.

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych i co się z tym wiąże przepisów dotyczących protestów, skarg i odwołań.

Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Przedsiębiorstwa Komunalnego Ogrodzieniec Sp. z o. o. oraz na stronie internetowej www.pk.ogrodzieniec.pl.

 Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

 Załącznik nr 2 - oświadczenie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA  10.10.2017 r.

Informujemy, że na ogłoszenie o konkursie ofert na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz audytu remontowego dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Słowackiego 9 w Ogrodzieńcu wpłynęło pięć ofert. Postępowanie zostało zamknięte. Na Wykonawcę wybrano firmę EkoProBud s.c. Tomasz Muzyczuk, Barbara Muzyczuk z Mikołowa.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

 

czytano: 261 razy

źródło: pk.ogrodzieniec.pl

Ddokumentacja projektowa 2017

Ogrodzieniec, 23.06.2017 r.   OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT BEZ STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH   Przedsiębiorstwo Komunalne Ogrodzieniec Sp. z o.o. Ul. ...
dalej
Strona główna

Ciekawostki

Przedsiębiorstwo Komunalne Ogrodzieniec Sp. z o.o. obecnie zarządza szesnastoma budynkami Wspólnot Mieszkaniowych o łącznej powierzchni 11 309,99 m kw. znajdującymi się na ternie Gminy ...

dalej
Ilość zdjęć: 91
dalej
Przedsiębiorstwo Komunalne Ogrodzieniec Sp. z o.o.